پرداخت اقساط در سالزبان تدریس طول تحصیل (سال)شهریه (سالانه )رشتهدانشکده
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مهندسی کامپیوتر (انگلیسی)
دانشکده مهندسی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مهندسی برق و الکترونیک (انگلیسی)
دانشکده مهندسی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مهندسی صنایع (انگلیسی)
دانشکده مهندسی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مهندسی مکانیک (انگلیسی)
دانشکده مهندسی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مهندسی نرم افزار (انگلیسی)
دانشکده مهندسی
2
انگلیسی
6
$ ۱٥۰۰۰
پزشکی (انگلیسی)
دانشکده پزشکی
2
ترکی
6
$ ١٣٠٠٠
پزشکی ( ترکی)
دانشکده پزشکی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک (انگلیسی)
دانشکده هنر و علوم
2
انگلیسی/ترکی
4
$ ۳۵۰۰
ترجمه و تفسیر (انگلیسی / ترکی)
دانشکده هنر و علوم
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
روانشناسی (انگلیسی)
دانشکده هنر و علوم
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
روانشناسی
دانشکده هنر و علوم
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
فرهنگ و ادبیات آمریکا (انگلیسی)
دانشکده هنر و علوم
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
ریاضیات
دانشکده هنر و علوم
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
زبان و ادبیات ترکی
دانشکده هنر و علوم
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مدیریت بازرگانی (انگلیسی)
دانشکده مدیریت بازرگانی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
مدیریت کسب و کار
دانشکده مدیریت بازرگانی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
روابط عمومی و تبلیغات
دانشکده مدیریت بازرگانی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
سیستم های اطلاعاتی مدیریت (انگلیسی)
دانشکده مدیریت بازرگانی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشکده مدیریت بازرگانی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
تجارت بین الملل (انگلیسی)
دانشکده مدیریت بازرگانی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
طراحی محصولات صنعتی
دانشکده معماری
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
معماری داخلی
دانشکده معماری
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
معماری
دانشکده معماری
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
تغذیه و رژیم غذایی
دانشکده علوم بهداشتی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
تغذیه و رژیم غذایی (انگلیسی)
دانشکده علوم بهداشتی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
مامایی
دانشکده علوم بهداشتی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
فیزیوتراپی و توان بخشی
دانشکده علوم بهداشتی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
فیزیوتراپی و توانبخشی (انگلیسی)
دانشکده علوم بهداشتی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
پرستاری
دانشکده علوم بهداشتی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
پرستاری (انگلیسی)
دانشکده علوم بهداشتی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
طراحی گرافیک
دانشکده هنرهای زیبا
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
طراحی پارچه و لباس
دانشکده هنرهای زیبا
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
کارتون و انیمیشن
دانشکده هنرهای زیبا
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
هنرهای آشپزی
دانشکده هنرهای زیبا
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
اپرا
هنرستان
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
تئاتر
هنرستان
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
موسیقی کلاسیک ترکی
هنرستان
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
آموزش مربیگری
دانشکده تربیت بدنی و ورزش
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
تربیت بدنی و آموزش ورزش
دانشکده تربیت بدنی و ورزش
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
گردشگری
دانشکده تربیت بدنی و ورزش
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
مدیریت ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و ورزش
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مدیریت ورزشی (انگلیسی)
دانشکده تربیت بدنی و ورزش