پرداخت اقساط در سالشهریه -سالانه پایان نامه/ بدون پایان نامهزبان تدریس طول تحصیل -سالرشته برنامه های فوق لیسانس
2
$2,600.00
NT
ترکی
1.5
حسابداری و حسابرسی از راه دور -غیر پایان نامه
آموزش از راه دور
2
$3,000.00
T
ترکی
2
حسابداری و حسابرسی یادگیری از راه دور -با پایان نامه
آموزش از راه دور
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
حسابداری و حسابرسی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
حسابداری و حسابرسی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
حسابداری و تأمین مالی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
حسابداری و تأمین مالی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
ریاضیات کاربردی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
ریاضیات کاربردی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
معماری -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
معماری -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
مدیریت بازرگانی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مدیریت بازرگانی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$9,000.00
T
ترکی
2
روانشناسی بالینی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
علوم و مهندسی محاسبات -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
مهندسی کامپیوتر -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
انگلیسی
1.5
مهندسی کامپیوتر -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
انگلیسی
2
مهندسی کامپیوتر -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مهندسی کامپیوتر -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
انگلیسی
1.5
امنیت سایبری -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
امنیت سایبری -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
انگلیسی
2
امنیت سایبری -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
امنیت سایبری -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
مهندسی الکترونیک و ارتباطات -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مهندسی الکترونیک و ارتباطات -پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
NT
ترکی
1.5
مهندسی برق و الکترونیک -بدون پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مهندسی برق و الکترونیک -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
2
مدیریت مهندسی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
انگلیسی
1.5
مدیریت مهندسی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
انگلیسی
2
مدیریت مهندسی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مدیریت مهندسی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
روانشناسی عمومی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
روانشناسی عمومی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
طراحی گرافیک -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
طراحی گرافیک -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
بیمارستان و مدیریت امکانات بهداشتی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
بیمارستان و مدیریت امکانات بهداشتی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
طراحی صنعتی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
طراحی صنعتی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
مهندسی صنایع -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مهندسی صنایع -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
انگلیسی
1.5
مهندسی صنایع -غیر پایان نامه -انگلیسی
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
انگلیسی
2
مهندسی صنایع -با پایان نامه -انگلیسی
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
معماری داخلی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
معماری داخلی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
تجارت و تجارت بین الملل -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
تجارت و تجارت بین الملل -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
انگلیسی
1.5
مدیریت تجارت بین الملل -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
انگلیسی
2
مدیریت تجارت بین الملل -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
سیستم های مدیریت و اطلاعات -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
سیستم های مدیریت و اطلاعات -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
انگلیسی
1.5
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
انگلیسی
2
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مهندسی مکانیک -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
مامایی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مامایی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
پرستاری -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
پرستاری -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
تغذیه و رژیم غذایی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
تربیت بدنی و ورزش -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
فیزیوتراپی و توان بخشی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
طراحی پارچه و لباس -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
طراحی پارچه و لباس -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
تئاتر -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
تئاتر -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
مدیریت گردشگری -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مدیریت گردشگری -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
موسیقی کلاسیک ترکی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
موسیقی کلاسیک ترکی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
زبان و ادبیات ترکی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
زبان و ادبیات ترکی -با پایان نامه
فوق لیسانس