پاسپورتاصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی) نمره مهارت قابل قبول (در صورت وجود) یک عدد عکسرسید پرداخت شهریه ترم اولرسید پرداخت ودیعه (دپوزیت)
حداقل نمره تافل 72/پی تی ای 55. یا ممکن است پس از ثبت نام, در آزمون مهارت انگلیسی دانشگاه هالیچ شرکت کنید.توجه: آیلتس پذیرفته نمی شود.

برای تکمیل ثبت نام , شهریه ترم اول باید پرداخت شود. ودیعه(دپوزیت) از اقساط ترم اول کسر می شود.

پاسپورتاصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)نمره تافل حداقل 72/ پی تی ای حداقل 55 (در صورت وجود)انگیزه نامه (برای رشته پزشکی)
پاسپورتاصل مدرک لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی)اصل ریزنمرات لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی)نمره تافل حداقل 79/ پی تی ای حداقل 55 (در صورت وجود)اصل مدرک فوق لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی) برای دکتریاصل ریزنمرات فوق لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی) برای دکتری