!ارتباط برقرار کردن با شما

!آینده شما از اینجا شروع میشه

برنامه های تحصیلی متنوع دانشگاه Halic که در میان بيش از۴۰۰ رتبه برتر تأثیر گذار در سراسر جهان قرار دارد را بررسی کنید و با بهره گیری از سیستم اموزش انلاین halic-x در هر دو صورت انلاین و حضوری بهترین تجربه اموزشی را داشته باشید.

...نمايه آموزشی دانشگاه

١١ دانشکده ها

١٠٠+ رشته‌های تحصیلی

٣ پردیس ها

١٢,٠٠٠+ دانشجو ها

دانشکده ها

رشته ها و هزینه ها

Edit
پرداخت اقساط در سالشهریه (سالانه )زبان تدریس طول تحصیل (سال)رشته برنامه های فوق لیسانس
2
$8,000.00
ترکی
4
معماری
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
مدیریت کسب و کار
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
پرستاری
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
تغذیه و رژیم غذایی
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
تربیت بدنی و ورزش
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
فیزیوتراپی و توان بخشی
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
طراحی پارچه و لباس
دکترا
2
$8,000.00
ترکی
4
موسیقی کلاسیک ترکی
دکترا
Edit
پرداخت اقساط در سالشهریه -سالانه پایان نامه/ بدون پایان نامهزبان تدریس طول تحصیل -سالرشته برنامه های فوق لیسانس
2
$2,600.00
NT
ترکی
1.5
حسابداری و حسابرسی از راه دور -غیر پایان نامه
آموزش از راه دور
2
$3,000.00
T
ترکی
2
حسابداری و حسابرسی یادگیری از راه دور -با پایان نامه
آموزش از راه دور
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
حسابداری و حسابرسی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
حسابداری و حسابرسی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
حسابداری و تأمین مالی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
حسابداری و تأمین مالی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
ریاضیات کاربردی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
ریاضیات کاربردی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
معماری -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
معماری -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
مدیریت بازرگانی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مدیریت بازرگانی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$9,000.00
T
ترکی
2
روانشناسی بالینی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
علوم و مهندسی محاسبات -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
مهندسی کامپیوتر -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
انگلیسی
1.5
مهندسی کامپیوتر -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
انگلیسی
2
مهندسی کامپیوتر -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مهندسی کامپیوتر -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
انگلیسی
1.5
امنیت سایبری -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
امنیت سایبری -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
انگلیسی
2
امنیت سایبری -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
امنیت سایبری -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
مهندسی الکترونیک و ارتباطات -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مهندسی الکترونیک و ارتباطات -پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
NT
ترکی
1.5
مهندسی برق و الکترونیک -بدون پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مهندسی برق و الکترونیک -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
2
مدیریت مهندسی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
انگلیسی
1.5
مدیریت مهندسی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
انگلیسی
2
مدیریت مهندسی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مدیریت مهندسی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
روانشناسی عمومی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
روانشناسی عمومی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
طراحی گرافیک -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
طراحی گرافیک -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
بیمارستان و مدیریت امکانات بهداشتی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
بیمارستان و مدیریت امکانات بهداشتی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
طراحی صنعتی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
طراحی صنعتی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
مهندسی صنایع -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مهندسی صنایع -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
انگلیسی
1.5
مهندسی صنایع -غیر پایان نامه -انگلیسی
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
انگلیسی
2
مهندسی صنایع -با پایان نامه -انگلیسی
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
معماری داخلی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
معماری داخلی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
تجارت و تجارت بین الملل -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
تجارت و تجارت بین الملل -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
انگلیسی
1.5
مدیریت تجارت بین الملل -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
انگلیسی
2
مدیریت تجارت بین الملل -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
سیستم های مدیریت و اطلاعات -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
سیستم های مدیریت و اطلاعات -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
انگلیسی
1.5
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
انگلیسی
2
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مهندسی مکانیک -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
مامایی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مامایی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
پرستاری -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
پرستاری -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
تغذیه و رژیم غذایی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
تربیت بدنی و ورزش -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
فیزیوتراپی و توان بخشی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
طراحی پارچه و لباس -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
طراحی پارچه و لباس -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
تئاتر -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
تئاتر -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
مدیریت گردشگری -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
مدیریت گردشگری -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
موسیقی کلاسیک ترکی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
موسیقی کلاسیک ترکی -با پایان نامه
فوق لیسانس
2
$4,000.00
NT
ترکی
1.5
زبان و ادبیات ترکی -غیر پایان نامه
فوق لیسانس
2
$5,000.00
T
ترکی
2
زبان و ادبیات ترکی -با پایان نامه
فوق لیسانس
Edit
پرداخت اقساط در سالزبان تدریس طول تحصیل (سال)شهریه (سالانه )رشتهدانشکده
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مهندسی کامپیوتر (انگلیسی)
دانشکده مهندسی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مهندسی برق و الکترونیک (انگلیسی)
دانشکده مهندسی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مهندسی صنایع (انگلیسی)
دانشکده مهندسی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مهندسی مکانیک (انگلیسی)
دانشکده مهندسی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مهندسی نرم افزار (انگلیسی)
دانشکده مهندسی
2
انگلیسی
6
$ ۱٥۰۰۰
پزشکی (انگلیسی)
دانشکده پزشکی
2
ترکی
6
$ ١٣٠٠٠
پزشکی ( ترکی)
دانشکده پزشکی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک (انگلیسی)
دانشکده هنر و علوم
2
انگلیسی/ترکی
4
$ ۳۵۰۰
ترجمه و تفسیر (انگلیسی / ترکی)
دانشکده هنر و علوم
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
روانشناسی (انگلیسی)
دانشکده هنر و علوم
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
روانشناسی
دانشکده هنر و علوم
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
فرهنگ و ادبیات آمریکا (انگلیسی)
دانشکده هنر و علوم
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
ریاضیات
دانشکده هنر و علوم
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
زبان و ادبیات ترکی
دانشکده هنر و علوم
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مدیریت بازرگانی (انگلیسی)
دانشکده مدیریت بازرگانی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
مدیریت کسب و کار
دانشکده مدیریت بازرگانی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
روابط عمومی و تبلیغات
دانشکده مدیریت بازرگانی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
سیستم های اطلاعاتی مدیریت (انگلیسی)
دانشکده مدیریت بازرگانی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشکده مدیریت بازرگانی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
تجارت بین الملل (انگلیسی)
دانشکده مدیریت بازرگانی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
طراحی محصولات صنعتی
دانشکده معماری
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
معماری داخلی
دانشکده معماری
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
معماری
دانشکده معماری
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
تغذیه و رژیم غذایی
دانشکده علوم بهداشتی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
تغذیه و رژیم غذایی (انگلیسی)
دانشکده علوم بهداشتی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
مامایی
دانشکده علوم بهداشتی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
فیزیوتراپی و توان بخشی
دانشکده علوم بهداشتی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
فیزیوتراپی و توانبخشی (انگلیسی)
دانشکده علوم بهداشتی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
پرستاری
دانشکده علوم بهداشتی
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
پرستاری (انگلیسی)
دانشکده علوم بهداشتی
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
طراحی گرافیک
دانشکده هنرهای زیبا
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
طراحی پارچه و لباس
دانشکده هنرهای زیبا
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
کارتون و انیمیشن
دانشکده هنرهای زیبا
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
هنرهای آشپزی
دانشکده هنرهای زیبا
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
اپرا
هنرستان
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
تئاتر
هنرستان
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
موسیقی کلاسیک ترکی
هنرستان
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
آموزش مربیگری
دانشکده تربیت بدنی و ورزش
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
تربیت بدنی و آموزش ورزش
دانشکده تربیت بدنی و ورزش
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
گردشگری
دانشکده تربیت بدنی و ورزش
2
ترکی
4
$ ۳۵۰۰
مدیریت ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و ورزش
2
انگلیسی
4
$ ۳۵۰۰
مدیریت ورزشی (انگلیسی)
دانشکده تربیت بدنی و ورزش
Edit
پرداخت اقساط در سالزبان تدریس طول تحصیل (سال)شهریه (سالانه ) رشته دانشکده
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
آشپزی
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
بانکداری و بیمه
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
فناوری کامپیوتر
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
رشد کودک
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
فناوری برق
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
فیزیوتراپی
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
طراحی گرافیک
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
طراحی داخلی
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
کمک های اولیه و فوری
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
فن آوری ساخت و ساز
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
لجستیک
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
طراحی لباس
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
گردشگری و مدیریت هتلداری
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
علم بی هوشی
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
برق
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
ماشین آلات
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
برنامه نویسی کامپیوتر
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
مکاترونیک
کاردانی
2
ترکی
2
$ ۲,۰۰۰
تکنیک های تصویربرداری پزشکی
کاردانی

پیام روسای دانشکده ه

سوالات متداول

Edit

لطفا توجه داشته باشید که اگر قرار است بیش از 90 روز در ترکیه طی یک دوره 180 روزه بمانید ، به هر دلیلی از جمله گردشگری ، باید مجوز اقامت ترکیه را دریافت کنید.دانشجویان بین المللی که بیش از محدوده مشخص زمانی ویزا ، اجازه اقامت یا دوره معافیت ویزا خودرا در ترکیه سپری کرده اند (برای برخی کشورها) با جریمه نقدی یا ممنوعیت سفر به ترکیه برای یک دوره بین 3 ماه تا 5 سال مواجه می شوند.توصیه می شود برای درخواست اجازه اقامت به دفتر بین المللی دانشگاه هالیچ مراجعه کنید. با مراجعه به دفتر ما می توانید شخصاً در دانشگاه اقدام کنید.

پس از کامل شدن ثبت نام خود می توانید  با مراجعه به وبسایت اداره مهاجرت شخصا اقدام کنید.
همچنین می توانید در روزها و زمان های مشخص با مراجعه به دفتر ما شخصاً اقدام کنید.
دوشنبه از ساعت 10:00-16:00 
سه شنبه از ساعت 10:00-16:00
چهارشنبه از ساعت 10:00-16:00
پنج شنبه از ساعت 10:00-16:00
جمعه از ساعت 10:00-16:00
یا می توانید برای پیگیری دقیق به صفحه "اجازه ویزا و اقامت" در وب سایت ما مراجعه کنید.
تمام مدارک لازم برای اخذ مجوز اقامت دانشجویی را پیدا کنید:
 مجوز اقامت معتبر  (فقط برای برنامه های تمدید / انتقال دانشجویی)-
کپی پاسپورت (صفحات اصلی + آخرین مهر ورودی)-
گواهی دانشجویی به زبان ترکی (می توانید از سیستم اتوماسیون Haliç / e-devlet دریافت کنید)-
 بیمه سلامت درمانی معتبر-
عکس پارامتریک-
 دریافت فرم درخواست (دستورالعمل ها در راهنمای زیر ذکر شده است)-
رضایت نامه + گواهی تولد (فقط برای متقاضیان زیر 18 سال - ترجمه شده و مهرتایید)
Edit
پاسپورت-
اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)-
اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)-
 
نمره مهارت قابل قبول (در صورت وجود)-
 
یک عدد عکس-
رسید پرداخت شهریه ترم اول-
رسید پرداخت ودیعه (دپوزیت)
حداقل نمره تافل 72/پی تی ای 55. یا ممکن است پس از ثبت نام, در آزمون مهارت انگلیسی دانشگاه هالیچ شرکت کنید.-

توجه: آیلتس پذیرفته نمی شود

برای تکمیل ثبت نام , شهریه ترم اول باید پرداخت شود. ودیعه(دپوزیت) از اقساط ترم اول کسر می شود

پاسپورت-
اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)-
اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)-
نمره تافل حداقل 72/ پی تی ای حداقل 55 (در صورت وجود)-
انگیزه نامه (برای رشته پزشکی)
پاسپورت-
اصل مدرک لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی)-
اصل ریزنمرات لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی)-
نمره تافل حداقل 79/ پی تی ای حداقل 55 (در صورت وجود)-
اصل مدرک فوق لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی) برای دکتری-
اصل ریزنمرات فوق لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی) برای دکتری
Edit

نامه پذیرش رسمی ونهایی پس از اتمام پرداخت واریزی به دانشگاه از طریق پست الکترونیکی برای شما ارسال می شود. و این شما را واجد شرایط درخواست ویزای دانشجویی در نزدیکترین سفارت / کنسولگری ترکیه می کند.

اسکن صحفه اول پاسپورت-اسکن صفحه مهر ورود به ترکیه-عکس-بیمه حداقل یکساله-فیش واریزی مالیات به اداره مالیات -برگه دانشجویی از دانشگاه-فرم درخواست ویزا (راندو)

برای اینکه ببینید آیا کشور شما برای ورود به ترکیه به ویزا احتیاج دارد ، می  توانید از این لینک بررسی کنید

http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa 


اگر برای ورود به ترکیه نیاز به ویزا دارید ، می توانید با نزدیک شدن محدوده زمانی به نامه رسمی پذیرش خود که در آن شما دانشجوی ما در ترکیه خواهید بود ، در نزدیکترین سفارت / کنسولگری ترکیه درخواست ویزا کنید.

شما می توانید از طریق آدرس ایمیلزیر با ما تماس بگیرید تا بتوانیم نامه پشتیبانی ویزا را صادر کنیم.
international@halic.edu.tr


توجه: رد شدن ویزا ,استرداد ودیعه(دپوزیت) را به شما تضمین نمی کند
Edit

شما کاملا رایگان از این لینک کلیک کنید به صورت آنلاین ثبت نام رو آغاز می کنید یا گزینه اپلای گوشه صفحه در سمت راست را کلیک می کنید

در صورت مواجه با چنین مشکلی با ایمیل با ما در ارتباط
international@halic.edu.trباشید

برنامه ها توسط کمیسیون پذیرش در دفتر بین المللی و با کمک هر یک از اعضای هیئت علمی مربوطه در دانشگاه هالیچ بررسی و ارزیابی می شوند. شورای آموزش عالی ترکیه هر ساله آیین نامه ها و ضوابط را به روز می کند. معیارهای واجد شرایط بودن ممکن است برای هر کشور متفاوت باشد ، در صورتی که از ارزیابی مدارک کشورتان اطلاع ندارید، لطفاً با این ایمیل در تماس باشید. international@halic.edu.tr

پاسپورت-
اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)-
اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)-
نمره تافل حداقل 72/ پی تی ای حداقل 55 (در صورت وجود)-
انگیزه نامه (برای رشته پزشکی)-
پاسپورت-
اصل مدرک لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی)-
اصل ریزنمرات لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی)-
نمره تافل حداقل 79/ پی تی ای حداقل 55 (در صورت وجود)-

نامه پذیرش گفته شده است که شما در دانشگاه هالیچ با مدت زمانی محدود پذیرفته می شوید و در صورتی که تمامی مدارک شما ارسال و مورد تایید قرار گیرد پذیرش رسمی و نهایی شما انجام شده است.پس از تأیید پرداخت ودیعه ، نامه رسمی پذیرش برای شما صادر می شود.

پذیرش کارشناسی فقط در ترم پاییز انجام می شود. و پذیرش کارشناسی ارشد در دو دوره پاییز و بهار انجام می شود.(البته در بعضی از مواقع پذیرش رشته های کارشناسی ترم بهمن هم داریم که اطلاع رسانی می شود)

پس از تأیید درخواست شما و ارسال نامه پذیرش مشروط ، مبلغ 1000 دلار (4500 دلار برای پزشکی) ودیعه پرداخت می شود. (این ودیعه غیر قابل  استرداد است.) و این ودیعه به عنوان تضمین کننده قصد متقاضی برای تحصیل در دانشگاه هالیچ در نظر گرفته می شود. سپس این مبلغ واریزی از شهریه ثبت نام کسر می شود.

 چند روش برای پرداخت وجود دارد:
 پرداخت از طریق کارت بانکی در دفتر امور مالی دانشگاه (حضوری)-
 پرداخت نقدی از طریق بانک واکیف(VAKIF) شعبه سوتلوجه (حضوری)-
 پرداخت اینترنتی برای بانک واکیف (VAKIF) از روش زیر
 
توجه: لطفاً برای تأیید پرداخت بعدی رسید را نگه دارید.
  
  
  
  
 

شماره حساب دانشگاه (دلار):
  

Account Name: T.C. Halİç Ünİversİtesİ

Branch: Sütlüce

Account Number: 4550167806

Bank Name: Vakıfbank

IBAN (USD): TR24 0001 5001 5804 8017 7848 65

SWIFT Code: TVBATR2A
 
شماره حساب دانشگاه (لیر):
  

Account Name: T.C. Haliç Ünİversİtesİ

Branch: Sütlüce

Account Number: 4550167806

Bank Name: Vakıfbank

IBAN (TL): TR41 0001 5001 5800 7309 0338 85

SWIFT Code: TVBATR2A

دانشگاه هالیچ فقط برای کسانی که سال اول تحصیل خود را در دانشگاه گذرانده اند بورسیه تحصیلی ارائه می دهد. شما می توانید پس از اتمام سال اول تحصیل در دانشگاه ما ، تا 15 درصد بورس تحصیلی داشته باشید. برای داشتن بورس تحصیلی باید ترم اول خود را با پرداخت شهریه ثابت شروع و تکمیل کنید.

دانشجویان مقطع کارشناسی باید شهریه سالانه را در دو قسط پرداخت کنند.و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی باید کل شهریه را در دو قسط پرداخت کنند.

اکنون این امکان برای دانشجویان فعلی در دانشگاه های دیگر داخل یا خارج از ترکیه وجود دارد که می توانند درخواست انتقال دهند. با استفاده از پورتال آنلاین بین المللی دانشگاه هالیچ ، یا از طریق نماینده ای رسمی دانشگاه دانشجویان می توانند برای درخواست انتقال اقدام کنند.
شما باید مدارک زیر را در فرم پذیرش بارگذاری کنید:
مدرک اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی-
مدرک اصل دیپلم و پیش دانشگاهی-
ریزنمرات دانشگاه: باید شامل تمام دوره های گذرانده شده ، با نمرات کسب شده و میانگین نمره کلی (CGPA) باشد-
توضیحات دوره: باید حاوی اطلاعاتی در مورد برنامه درسی ، مواد درسی و سایر اطلاعات مهم دپارتمان باشد.-
گواهینامه یا برگه دانشجویی-
گواهینامه برابری (دنکلیک)-
لطفا توجه داشته باشید که کلیه مدارک ارائه شده توسط دانشگاه سابق باید مهر و موم شده و در یک پاکت مهر و موم شده باشد.-
با کمال احترام تأکید می کنیم ، صرف نظر از این روش های درخواست ، هیچ تضمینی برای انتقال دوره های شما و تطبیق واحد وجود ندارد. قبولی دانشجو کاملاً به تصمیم کمیته هیات علمی مورد نظر در مورد تأیید ، رد یا بررسی برنامه های انتقال بستگی دارد.

پردیس های دانشگاه هالیچ

تصاویر دانشگاه